Quản lý công ty

Địa chỉ chính thức của công ty 

ELKO EP s.r.o
Palackeho 493,
Số bưu diện 769 01 Holesov, Vsetuly 


 

Thông tin chính thức của công ty  

Đăng ký kinh doanh : 25508717
Mã số thuế : CZ25508717    
Ngân hàng liên lạc: CSOB thành phố Kromeriz
 
Công ty được đăng ký tại
Toà án thương mại ở thành phố Brno
Quyển C, Tập 28724

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn